Ungdomsförbundets motioner till UtlandsfinländarparlamentetNuorisoliiton aloitteet Ulkosuomalaisparlamenttiin

Sverigefinska Ungdomsförbundet deltar den 16-17 juni på Utlandsfinländarparlamentet i Helsingfors. Parlamentet grundades 1997 för att fungera som en påverkanskanal för finländare bosatta i utlandet och att deras perspektiv och intressen iakttas inom Finlands offentliga förvaltning och förda politik. Sverigefinska Ungdomsförbundet har denna gång lämnat in 7 motioner, och dessa finner ni nedan.

Alla finländska sammanslutningar i utlandet kan delta i parlamentets arbete genom att ratificera Utlandsfinländarparlamentets stadgar. Detta gjorde Sverigefinska Ungdomsförbundet redan från starten. För tillfället har 530 utlandsfinländska sammanslutningar i 39 länder ratificerat stadgarna. Parlamentet sammankallar till session i Helsingfors vart andra eller tredje år. Varje förening eller organisation som har ratificerat parlamentets stadgar, har rätt att skriva motioner och sända representanter till parlamentets session. Som representativt system är detta unikt i världen då deltagande inte förutsätter finländskt medborgarskap.

Mellan sessionerna leder UFP:s presidium arbetet med utlandsfinländarnas intressebevakning och lyfta sessionens gemensamma beslut mot de finländska myndigheterna. Presidiet sammanträder två gånger i året i Helsingfors. Presidiet består av talmannen och av åtta vice talmän som är regionala representanter. Presidiet representerar samtliga utlandsfinländare genom sju olika geografiska regioner (Nordeuropa, Mellaneuropa, Östeuropa, Sydeuropa-Mellanöstern-Afrika, Kanada, USA-Latinamerika, Australien-Asien) samt en tilläggsregion som heter finlandssvenskar i världen.

Ungdomsförbundets motioner till sessionen 2017:

Motion nummer: 64/2017
Gemensamma nordiska ambassadanläggningar

Motion nummer: 65/2017
Slopa medborgarskapsansökans boendetidskrav för barn till utlandsfinländare

Motion nummer: 66/2017
En bilateral parallellgranskning för Finland och Sverige i språkfrågan

Motion nummer: 67/2017
Avskaffa ungdomsutskottet

Motion nummer: 68/2017
Medinflyntade för unga i presidiet

Motion nummer: 69/2017
Tilldela yttranderätt till suppleanterna vid plenardebatter

Motion nummer: 70/2017
Ta bort gränshinderna för utländska studenter